Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Perusratkaisuja stabiliteetti

Jännitykset maaperässä

Lisäjännitykset maaperässä pienenevät syvemmällä kuten kuvassa 1 on esitetty. Kuvassa näkyy myös, että Leca® kevytsoran käyttö vähentää jännityksiä entisestään. Tämä puolestaan parantaa rakenteiden stabiliteettia.

Kuva 1

Kevytsorakevennys stabiliteetin parantamiseksi. Pohjamaahan kohdistuva jännitys kiviainespenkereellä punaisella ja kevytsorakevennetyllä penkereellä vihreällä viivalla.

Murtumisen varmuuskerroin määritellään jakamalla leikkausjännitysten maksimikapasitteetti todellisella leikkausjännityksellä.

Tämä näyttää, että todellisen leikkausjännityksen pieneminen saa aikaan suuremman varmuuskertoimen ja paremman stabiliteetin.

Tie heikolla pohjalla

Kuvassa 2 esitetään heikolle pohjalle rakennettu tie. Kun tämä tie rakennetaan Leca® kevytsoralla, pienenevätt lisäjännitykset (vaakasorat, pystysuorat ja leikkausjännitykset), mikä puolestaan parantaa stabiliteettia. Lisäjännitysten riittävä pieneminen voi saada aikaan sen, että vastapainotäyttöä ei tarvita.

Kuva 2

Kevytsorakevennetty penger jokiuoman vieressä tilanteessa,jossa raskas kiviainespenger ei olisi mahdollinen ilman muita pohjanvahvistustoimenpiteitä.

Kompensoivat perustat rinteessä

Kuvassa 3 on luiskaan rakennettu rakennus. Yksi mahdollinen ratkaisu luiskan stabiliteetin ylläpitämisessä on kompensoida kuormitusta vaihtamalla täyttömateriaalia. Tämän ratkaisun avulla vastatäyttö saattaa osoittautua tarpeettomaksi.

Kuva 3

Massanvaihto perustuksissa