Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Verkkopalvelun käyttöehdot

Nämä Verkkopalvelun käyttöehdot sisältävät Saint-Gobain Finland Oy:n osoitteessa www.e-weber.fi ylläpitämän Verkkopalvelun käyttöä koskevat yleiset käyttöehdot. Ryhtyessään käyttämään Verkkopalvelua käyttäjä hyväksyy nämä yleiset käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Käyttöehdot

Verkkopalvelun tuottaminen ja ylläpito

 • Saint-Gobain Finland Oy ylläpitää Verkkopalvelua sekä tuottaa ja koostaa sen sisällön.
 • Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä lukuun ottamatta Weberin verkkokauppaa, jonka käyttäminen edellyttää kyseistä palvelua koskevan asiakassopimuksen tekemistä Saint-Gobain Finland Oy:n kanssa.
 • Verkkopalvelussa oleva informaatio on yleisluontoista, ellei toisin nimenomaisesti mainita. Informaatiota ei ole myöskään pidettävä Saint-Gobain Finland Oy:n käyttäjälle antamana sitovana tarjouksena ellei toisin ole ilmoitettu.
 • Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Saint-Gobain Finland Oy:lle tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle.
 • Saint-Gobain Finland Oy on milloin tahansa oikeus muuttaa Verkkopalvelun sisältöä, sen saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia. Saint-Gobain Finland Oy:lla on myös oikeus milloin tahansa muuttaa Verkkopalvelun yleisiä käyttöehtoja.
 • Verkkopalvelun käyttö saattaa osittain edellyttää selaimeen liitettävien lisäohjelmien käyttöä. Verkkopalvelu on suunniteltu parhaiten toimimaan Internet Explorer 7.0 -tasoisilla tai uudemmilla selaimilla. Tiettyjen osien/ohjelmien/sovellusten käyttö ja ominaisuuksien hyödyntäminen edellyttää Flash-tuen, Java-tuen sekä evästeiden käytön hyväksymistä.

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

 • Käyttäjä vastaa Verkkopalvelun käytön edellyttämien laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Verkkopalvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.
 • Käyttäjä on velvollinen käyttämään Verkkopalvelua lain, hyvän tavan sekä kohdassa edellämainittujen ehtojen ja sopimusten mukaisesti. Verkkopalvelua ei saa käyttää tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Saint-Gobain Finland Oy:lle, yhteistyökumppanille, muulle käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.
 • Käyttäjä vastaa täysimääräisesti Saint-Gobain Finland Oy:lle, yhteistyökumppanille, muulle käyttäjälle ja kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta, jonka hän on aiheuttanut lain, hyvän tavan tai kohdassa 1.3 mainittujen ehtojen tai sopimusten vastaisella Verkkopalvelun käyttämisellä.

Saint-Gobain Finland Oy:n vastuun rajoitukset

 • Saint-Gobain Finland Oy ei vastaa verkkopalvelun kautta saavutettavien palveluiden virheellisen sisällön, tietoliikenteessä olevan häiriön taikka tietojärjestelmissä olevien virheiden tai haitallisten ohjelmien (virus, madot ym.) aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Saint-Gobain Finland Oy ei vastaa vahingosta siinäkään tapauksessa, että yhtiöllä tai sen edustajalla olisi ollut tieto Verkkopalvelussa olevasta virheestä. Tätä ehtoa sovelletaan riippumatta siitä, perustuuko vahingon korvaamista koskeva vaatimus sopimusperusteiseen, sopimuksen ulkoiseen tai muunlaiseen korvausvastuuseen.
 • Rajoittamatta miltään osin, mitä edellisessä kohdassa on lausuttu, ei Saint-Gobain Finland Oy vastaa Verkkopalvelun kautta saavutettavien palveluiden virheellisen sisällön, tietoliikenteessä olevan häiriön taikka tietojärjestelmissä olevien virheiden tai haitallisten ohjelmien (virus, madot jne.) aiheuttamista välittömistä taikka välillisistä vahingoista. Saint-Gobain Finland Oy ei vastaa vahingosta siinäkään tapauksessa, että Saint-Gobain Finland Oy taikka sen edustajalla olisi ollut tieto Verkkopalvelussa olevasta virheestä. Tätä ehtoa sovelletaan riippumatta siitä, perustuuko vahingon korvaamista koskeva vaatimus sopimussuhteeseen, huolimattomuuteen tai mahdolliseen muuhun vahingonkorvausperusteeseen.

COPYRIGHT

Näiden WWW-sivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Saint-Gobain Finland Oy:lle tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Sivujen käyttäjällä ei ole, yksityistä käyttöä lukuun ottamatta, oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten hyödyntää sivuilla olevaa suojattua materiaalia ilman Saint-Gobain Finland Oy:n taikka ilmoitetun muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on käyttäjän aina mainittava tekijän tai muun oikeudenhaltijan nimi. Mikäli muille verkkosivuille halutaan kaupallisessa tarkoituksessa sisällyttää linkki Verkkopalveluun, tällaiselle linkille on etukäteen pyydettävä Saint-Gobain Finland Oy:n kirjallinen suostumus.