Weber Saint-Gobain - Official website of the company

MonoRoc EE Energiatehokas eristerappaus

Ratkaisun edut

  • Markkinoiden paras lämmöneristys paksueristerappauksista
  • Hyvät ääneneristävyysominaisuudet
  • Järjestelmä hylkii vettä, minkä ansiosta rakenne pysyy kuivana
  • Hyvä vesihöyrynläpäisevyys
  • Tasavärinen, lukuisia väri- ja pintavaihtoehtoja
  • Erittäin hyvä iskunkestävyys, palamaton
  • Pitkäikäinen ja kestävä ratkaisu

MonoRoc EE on rakenne, jossa lämmöneristeenä käytetään sekä polyuretaania että mineraalivillaa, minkä ansiosta järjestelmän kokonaispaksuus on yli 20% ohuempi mineraalivillajärjestelmään verrattuna. Lopputuloksena on energiatehokas, moderni ja tasavärinen paksurappaus-eristejärjestelmä.

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonijulkisivujen energiatehokas eristerappaus.

Alusta

Betonirunko

Työohjeet

Liikuntasaumat

Eristerappausrakenteessa rappauspinnan on saatava esteettä liikkua lämpötilan ja kosteuden vaihtelun mukaan, joten rappauspinnan ja kantavan rakenteen tai kantavassa rakenteessa kiinni olevan ulokkeen välille on jätettävä vähintään 10 mm:n levyinen liikuntasauma. Liikuntasauma on lisäksi sijoitettava enintään 12 - 15 metrin välein, rakennuksen ulkonurkkiin sekä kantavan rakenteen liikuntasauman kohdalle. Aukollisen seinäpinnan liittyessä umpinaiseen seinään, niiden välille on sijoitettava liikuntasauma.  Rappauspinnan ja räystäsrakenteiden väliin on jätettävä vähintään 10 mm:n levyinen liikuntasauma sekä vaaka- että pystysuunnassa. Liikuntasaumojen paikat on esitetty julkisivupiirustuksissa. Pystysuuntainen liikuntasauma ulottuu rappauskerroksien läpi eristeen ulkopintaan ja sen vähimmäisleveys on n. 6 mm. Vaakasuoran liikuntasauman leveyden tulee olla vähintään 10 mm. Pystysuorat liikuntasaumat voidaan jättää avoimiksi, vaakasuorat liikuntasaumat tiivistetään paisuvalla tiivistenauhalla tai suljettusoluisella pohjanauhalla ja elastisella saumausaineella.

Alustan esikäsittely

Kaikki työtä haittaavat esteet seinän vierustalta ja työn kohteena olevalta seinältä poistetaan ennen töiden aloittamista. Seinään tuleville kiinnityksille järjestetään rakennesuunnitelmien mukainen kiinnitysalusta.

Kiinnikkeiden ja eristeiden kiinnitys

Polyuretaani- ja mineraalivillalevyt kiinnitetään betonialustaan MonoRoc EE-järjestelmän kuuluvilla EE kiinnikkeillä, joiden kulmaosat ankkurioidaan rakenteeseen weber Ruuvisarja Betonilla.

Ikkunapielien käsittely

Ikkunapielet verhotaan rappaamalla ja ikkunapielen ja ikkunakarmin väliin jätetään liikuntasauma käyttämällä esimerkiksi weber.vetonit 6449 Ikkunaprofiilia (leveys 15 mm). Ikkunavesipeltien alle jäävä eriste muotoillaan sopivaan kaltevuuteen, verkotetaan ja rapataan pohjarappauslaastilla. Ikkunavesipellit suositellaan asennettavaksi ennen rappausta. Jos ikkunavesipellit asennetaan rappauksen jälkeen, ikkunapieliin tehdään varaukset vesipellin asentamista varten.Mikäli ikkuna-aukon leveys on yli 1,5 m, ikkunavesipellit kiinnitetään enintään 1 metrin välein rappausverkkoon. Ikkunavesipeltien päät muotoillaan RT-kortin 80-10632 kohdan 4 kuvan 26 b mukaisesti. Ikkunavesipellin kaltevuuden on oltava vähintään 1 : 2,5.

Verkotus

Rappausverkko asennetaan eristyskerroksen päälle n. 5-10 mm etäisyydelle eristepinnasta ja lukitaan Kiinnityshakaan lukitustapilla. Verkon jatkokset limitetään vähintään 50 mm. Jos verkon jatkos ei satu kiinnikkeen kohdalle, verkon reunat kiinnitetään esim. kuumasinkityillä nauloilla (sinkityspaksuus 70 μm rasitusluokassa M3). Verkkoa ei saa kiinnittää seinään. Ikkuna- ja muiden aukkojen kulmiin asennetaan lisäverkotukseksi verkkopaloja kooltaan 300 x 500 mm, jotka ankkuroidaan alla olevaan verkkoon.

Pohjarappaus

Rappaustyöt on suunniteltava siten, ettei ympäröiville rakenneosilla aiheuteta vaurioita. Laastille arat pinnat kuten lasi-, alumiini-, ja maalatut pinnat tulee suojata laastiroiskeilta. Suojauksissa on lisäksi otettava huomioon viranomaismääräykset ja paikalliset järjestyssäännöt. Eristerappaustyöstä on pidettävä työmaapäiväkirjaa, johon merkitään käytetyt materiaalit ja työmenetelmät, työvaiheet sekä työolosuhteet (lämpötila, sade, auringonpaiste, tuuli). Ennen rappaustyön aloittamista tarkastetaan kaikki rapattavat pinnat, ja korjataan tarvittaessa rappausalusta ja tehdyt suojaukset. Tarkastuksen tulokset merkitään työmaapäiväkirjaan. Ennen työn aloittamista on varmistuttava siitä, että ilman ja alustan lämpötila rappaustyön aikana ja kaksi vuorokautta sen jälkeen on pohja- ja pintarappauksessa vähintään +5 °C. Pohjarappaus suoritetaan koneellisesti, kerrosvahvuuden tulee olla  8-10 mm. Rappausverkon on sijoituttava pohjarappauksen keskelle. Rappauspinta tasataan ruiskuttamisn jälkeen oikolaudalla, mutta sitä ei hierretä. Laastikerros on pidettävä kosteana lämpötilasta ja ilman kosteudesta riippuen 1 - 3 vrk. Kuivalla ja lämpimällä säällä rappauspintaa on tarvittaessa kostutettava.

Täyttörappaus

Täyttörappaus suoritetaan koneellisesti aikaisintaan 1 - 3 vrk:n kuluttua pohjarappauksesta. Kerrosvahvuuden tulee olla n. 10 - 12, kuitenkin niin, että kolmikerrosrappauksen kokonaiskerrosvahvuudeksi tulee vähintään 20 - 25 mm. Tarvittaessa esimerkiksi kuivalla ja lämpimällä säällä pohjarappauksen pinta kastellaan ennen täyttörappauksen aloittamista. Täyttörappaus oikaistaan pielipeltien tms. ohjureiden avulla siten, että valittu tasaisuusluokka saavutetaan. Täyttörappauksen pinta työstetään esim. sokalla riittävän karkeaksi tartuntapinnaksi pinnoitteelle. Työstäminen on suoritettava siten, ettei tartuntaa heikentävää sementtiliimakerrosta synny rappauskerroksen pintaan.  Laastikerros on pidettävä kosteana lämpötilasta ja ilman kosteudesta riippuen 1 - 3 vrk. Kuivalla ja lämpimällä säällä rappauspintaa on tarvittaessa kostutettava. Liikuntasaumat leikataan ennen pinnoitusta suunnitelman mukaisiin paikkoihin mahdollisimman pian täyttörappauksen kovettumisen jälkeen, viimeistään 3 - 4 vrk:n kuluttua täyttörappauksesta. Tarvittaessa pinnan tasaisuus mitataan ennen pinnoitusta.

Pohjustus

Värillinen pintarappaus voidaan tehdä aikaisintaan kaksi viikkoa täyttörappauksen jälkeen. Tasaisen värisävyn varmistamiseksi ja alustan vedenimun tasaamiseksi, alusta pohjustetaan SilcoMaalilla ennen pinnoitusta SilcoPinnoitteella. SilcoMaalin kuivumisaika ennen pinnoitusta on vähintään 12 tuntia.

Pinnoitus

Ennen pinnoittteen valintaa on tehtävä värimalli. SilcoPinnoitetta käytettäessä ilman ja alustan lämpötilan on oltava seitsemän vuorokauden ajan vähintään +5 °C. SilcoPinnoite on käyttövalmis, mutta se on sekoitettava hyvin ennen käyttöä.  Pinnan struktuuri on hierretty tai piirtopinta. Pinnoite levitetään koneellisesti pinnoiteruiskulla tai suppiloruiskulla. Hierrettäessä tuore pinnoite hierretään tasaiseksi leikkaavalla muovihiertimellä, solukumi- tai polyuretaanihiertimellä. Piirtopintaa haluttaessa piirtokuvio hierretään haluttuun muotoon etukäteen tehdyn mallin mukaisesti. Työvälineet ja roiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä.

Käytännön neuvoja

Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pinnoitetaan yhtäjaksoi-sesti. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdenmukaisiin sekoitus- ja työolosuhteisiin sekä alustan tasaiseen imukykyyn. Työolosuhteet on kuvattu tuotekorteissa.

Huom!

MonorocEE-eristerappausjärjestelmässä pinnoitteen sävyn valonheijastusarvon tulee ylittää 10%. Pintarappausvai-heessa tulee pinnat suojata sadeveden valumilta. Valumat saavat aikaan näkyvät jäljet tuoreeseen rappaukseen.

Huolto-ohje

Erityistä huomioita tulee kiinnittää jo suunnitteluvaiheessa veden johdatuksiin. Jatkuvat veden valumat julkisivuille saavat aikaan rumentavia jälkiä ja aiheuttavat materiaalien heikkenemistä ja enneaikaisia vaurioita. On tärkeää johtaa sadevedet suunnitellusti pois julkisivuilta ja aukaista säännöllisesti kourujen ja putkien tukkeumat.

Dokumentit