Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit JB 1000/3

Juotoslaasti C60/75-4

webervetonit JB 1000/3
webervetonit JB 1000/3

Tuotteen edut

  • Itsetiivistyvä, notkea massa
  • Erittäin korkea loppulujuus
  • Suola-pakkasrasituksen kestävä
  • SILKO-hyväksytty

Suola-pakkaskestävä R4-luokan juokseva, lujuudenkehitykseltään nopea massa, jonka tilavuus kasvaa hieman ennen sitoutumisen alkua. Betoninormin SFS-EN 206 mukainen lujuusluokka C60/75-4. Maksimi raekoko 4 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Vaativat tarkkuusvalut kuten koneiden kiinnitys- ja asennusvalut, siltalaakerien asennusvalut ja betonityöt ahtaissa ja vaikeissa paikoissa.

Säilyvyysaika

12 kk

Lujuusluokka

C60/75-4

R-luokka

R4

Tuotehyväksynnät

  • CE
  • FI

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Vedentarve 10-11 % (2,5-2,75 l/25 kg)
Valmista massaa n. 11-12 l/25 kg
(n. 440-480 l/1000 kg)
Käyttölämpötila Alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C. Massan optimilämpötila +10...+20 °C. Valu ei saa päästä jäätymään kahden ensimmäisen vuorokauden aikana.
Työstöaika 30 min
Sideaine CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-4 mm
Lisäaine Työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia sekä tuoreen betonin tilavuutta kasvattavia lisäaineita
Tartuntalujuus 28 vrk > 2,0 MPa (EN 1542)
Puristuslujuusluokka C60/75-4
Puristuslujuus 1 vrk n. 45 MPa (+20 °C, EN 12190)
Puristuslujuus 7 vrk n. 70 MPa (+20 °C, EN 12190)
Puristuslujuus 28 vrk n. 90 MPa (+20 °C, EN 12190)
Estetty kutistuminen/laajeneminen Tartuntalujuus testin jälkeen
> 2,0 MPa (EN 12617-4)
Vapaa kutistuma 28 vrk 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys XF4 (Suola-pakkaskestävä) (Laattakoe SS-137244 Metod A sekä EN 13687-1)
Karbonatisoitumiskestävyys Hyväksytty (EN 13295)
Kimmomoduuli > 20 GPa (EN 13412)
Ilmapitoisuus 2-4 % (SFS-EN 1015-7)
Kloridipitoisuus < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarinen vedenimeytyminen ≤ 0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Märkätilavuuspaino n. 2250 kg/m³
Tilavuuden muutos (alkuvaihe) n. +1 %
Vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä) 0,3
Kalustosuositus Weber Pumppupaketti ssk-siilolla tai pikkusäkeille. Staattori 50/7R tai Betonstar, teräsvahvikkeinen letku maks. 60 m.
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 25 kg säkki. 1000 kg suursäkki.
Tuotehyväksynnät CE, FI

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Vaativat tarkkuusvalut kuten koneiden kiinnitys- ja asennusvalut, siltalaakerien asennusvalut ja betonityöt ahtaissa ja vaikeissa paikoissa. Soveltuu käytettäväksi RakMK B4:n ja Betoninormin EN 206 mukaisesti seuraavissa rasitusluokissa: XF4, XC4, XS3, XD3, XA1 (XA2) - 50 ja 100 vuoden suunnittelukäyttöikä. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R4 vaatimukset, betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.2 (betonointi valamalla) tai 4.4 (laastin tai betonin lisääminen) mukaisesti.

Alusta

Alusbetoni puhdistetaan huolellisesti epäpuhtauksista. Paras tartunta saavutetaan karkeaan tai karhennettuun betoniin. Alusta on ennen valua kasteltava puhtaalla vedellä. Kastelu on aloitettava riittävän aikaisin niin, ettei Juotoslaastista enää valuhetkellä imeydy kosteutta alusbetoniin. Alustaan imeytymätön vesi on poistettava huolellisesti ennen valua esim. harjalla tai paineilmalla.Valu on suoritettava vain yhdeltä sivulta. Tämän sivun muotti on rakennettava korkeammaksi ja leveämmäksi niin, että betoni saadaan valumaan muottiin omalla painollaan (painelaatikko). Koska JB 1000/3 Juotoslaasti on notkea ja herkkäliikkeinen, on muotin oltava tiivis.Käytettäessä juotos- tai ankkurointivaluissa sinkittyjä teräksiä on varmistauduttava siitä, että pintakäsittely on passivoitunut. Passivoitumaton sinkki reagoi tuoreen betonimassan kanssa muodostaen vetyä. Teräksen ympärille muodostuva vetykaasun aiheuttama kerros voi aiheuttaa teräksen ja kovettuneen betonin välisen tartunnan pettämisen. Sinkityn teräksen passivoituminen kestää lämpötilassa +15...+20 °C 2-3 viikkoa ja lämpötilassa 0...+5 °C 5-6 viikkoa. Epävarmoissa tapauksissa riittävä passivoituminen on varmistettava ennakkokokein. Passivointi on mahdollista suorittaa myös kromatointikäsittelyllä.

Sekoitus

Säkkiä (25 kg) kohden lisätään puhdasta vettä 2,5-2,75 litraa notkeustarpeen mukaan. Sekoitus tapahtuu parhaiten betonisekoittajalla tai porakoneeseen kiinnitetyllä hitaasti pyörivällä vispilällä. Sekoitusastiaan mitataan minimivesimäärä ja lisätään kuiva-aines tasaisesti sekoittaen. Alkusekoituksen jälkeen tarkistetaan massan notkeus ja tarvittaessa lisätään loput vesimäärästä. Maksimivesimäärän ylitystä ei saa tapahtua. Veden lämpötilan tulee olla mieluiten alueella +10...+30 °C. Veden lämpötila valitaan siten, että valmiin massan lämpötila on alueella +10...+20 °C. Sekoitusaika on koneellisesti 3-5 min.

Työohjeet

Sekoitettu JB 1000/3 Juotoslaasti säilyy valukelpoisena noin 30 minuuttia. Kuitenkin, jotta massan täyttökykyyn vaikuttava paisuminen saadaan kokonaisuudessaan hyödynnettyä, on valu syytä suorittaa mahdollisimman nopeasti sekoituksen jälkeen. Valu suoritetaan muotin yhdeltä sivulta. Tarvittaessa massan valumista voidaan auttaa sullomalla tai kevyesti täryttämällä. Erityisesti konepeti- ja asennusvalut on suunniteltava siten, että laastiin sekoituksen yhteydessä muodostunut ilma pääsee poistumaan valun aikana. Työskentelylämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Tuoretta valua ei saa päästää jäätymään kahden ensimmäisen vuorokauden aikana. Jos yli 5 cm:n paksuinen valu tehdään yhtenä valukerroksena, on käytettävä erottumisvaaran välttämiseksi mahdollisimman jäykkää massaa. Suositeltavampaa on suorittaa valu kahtena valukerroksena niin, että kerrokset ovat vain n. 5 cm paksuja. Ylempi valukerros valetaan n. 1 vrk kuluttua alemman kerroksen valusta. Tarkemmat työohjeet löytyvät esitteestä 4-62 webervetonit Juotoslaastit - Työohje.

Jälkihoito

Jälkihoito aloitetaan heti valun jälkeen suojaamalla pinta liian nopealta kuivumiselta (kastelu + peittäminen). Kevyt kostutus voidaan aloittaa yleensä jo n. 30 min kuluttua valusta, kun pintaan on muodostunut tiiviimpi pehmeä kuorikerros. Kastelulla varmistetaan massan riittävä paisuminen sekä sementin korkea hydrataatioaste. Reilua kastelua on jatkettava ainakin kaksi ensimmäistä vuorokautta. Jälkihoitoa jatketaan tämän jälkeen esim. vesisumutuksella ja peitteillä tai jälkihoitoaineilla vähintään 7 vrk.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6415990400169 25 kg Säkki 40
6415990400152 1000 kg Suursäkki 1