Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Betonielementtien asennus

Ratkaisun edut

  • Ratkaisuilla varmistetaan elementtirungon vakavuus ja kuormankantokyky sekä hyvä ääneneristävyys ja palonkestävyys
  • Saatavissa kesälaadun lisäksi myös pakkaslaatuina, joiden toimivuus on testattu -15 °C:een saakka
  • Kaikki laastit ovat viranomaistestattuja, laatua valvoo SFS-Sertifiointi Oy

Weber tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita betonielementtien asennukseen.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Ontelolaataston saumaus, seinäelementtien pysty-, ala- ja yläsaumat, pilari- ym. kiinnitysjuotokset, asennuskolojen ja läpivientien täyttövalut, kuljetusvaurioiden ja asennuskolojen täyttö- ja viimeistelytyöt.

Työohjeet

Käyttökohteet

Ontelolaataston saumaus, seinäelementtien pysty-, ala- ja yläsaumat, pilari- ym. kiinnitysjuotokset, asennuskolojen ja läpivientien täyttövalut, kuljetusvaurioiden ja asennuskolojen täyttö- ja viimeistelytyöt.

Työohjeet

Elementtien pystysaumat

Weberin kehittämässä menetelmässä elementtien muotittamattomat pystysaumat täytetään pumppaamalla saumalaasti suoraan saumaan. Pystysaumojen pumppaustekniikka tuo säästöä sekä muotituskustannuksissa että kovettuneen sauman vaatimissa jälkitöissä. Menetelmää varten kehitetty webervetonit PSL Pystysaumalaasti C30/37-4 pumpataan ruuvipumpulla huolellisesti saumoihin. Pystysaumalaastia ei tarvitse tiivistää esim. tärysauvalla. Vain huolellinen työsuoritus takaa ääniteknisesti tiiviit, rakenteellisesti lujat ja toimivat saumat. Saumalaastin sitouduttua hieman sauman pinta viimeistellään teräslastalla. Näin saadaan valmiit saumapinnat tasoitetöitä varten. Pystysaumalaastia voidaan käyttää myös seinäelementin asennuskolojen täyttämiseen sekä seinäelementin ala- ja yläsaumojen tekoon. Vaativissa käyttökohteissa ja rasitusluokissa voidaan käyttää myös webervetonit RL 45 Ruiskulaastia C35/45-4 elementtien pystysaumoissa

Elementtien vaakasaumat

Seinäelementtien alasauma voidaan tehdä joko nostamalla elementti valmiiksi levitetyn saumalaastipatjan ja oikeaan korkoon asennettujen asennuspalojen päälle tai pumppaamalla Pystysaumalaastia asennuspalojen päälle nostetun elementin ja lattian väliseen rakoon. Jälkivalettavan vaakasauman tulee olla vähintään 20 mm paksu. Jos laasti levitetään ennen asennusta, tulee käyttää vähintään 10 mm paksua laastiker-rosta. webervetonit S-30 Sementtilaastia C25/30-4 käytetään yleisesti tapauksissa, joissa elementti asennetaan valmiin laastipatjan päälle. Mikäli kohteessa vaaditaan lujempaa laastia, voidaan alasaumojen valuissa käyttää myös webervetonit VL Valulaastia C30/37-4. Jos sauma pumpataan, käytetään normaalisti Pystysaumalaastia. Erittäin vaativissa saumavaluissa seinäelementin alasauma voidaan tehdä ns. Painelaatikkovaluna webervetonit JB juotoslaasteilla. Seinäele-mentin yläsaumaan pumpataan Pystysaumalaastilla molemmin puolin pienet tukevalut, jotka sitouduttuaan viimeistellään lastalla seinäpinnan tasoon . Tukevalut toimivat muotteina, kun varsinainen saumavalu tehdään yläpuolisen ontelolaataston saumauksen yhteydessä notkealla massalla.

Betonielementtien sauma- ja kiinnitysvalut

Luotettavat juotosvalut ovat edellytys rakennusrungon vakavuudelle ja kuormankantokyvylle. Juotoslaasteja käytetään elementtiasennuksessa lähinnä pilareiden juurivaluissa sekä erilaisissa pienehköissä kiinnitysjuotoksissa esim. parveke-elementtien kiinnityksissä. Yleisimmin käytetty tuote on webervetonit JB600/3 Juotoslaasti C50/60-4. Talviolosuhteissa käytetään webervetonit JB600/5 P Pakkasjuotosbetonia C50/60-5.

Ontelolaataston saumavalut

Ontelolaatasto sidotaan saumaterästen ja -valujen avulla yhtenäiseksi, jäykäksi levyksi. Onnistunut saumavalu takaa myös ääniteknisesti toimivan välipohjan. Myös rakennusaikainen kosteudenhallinta edellyttää laataston nopeaa ja tiivistä saumaustyötä, koska alempien kerrosten kuivatus päästään näin aloittamaan mahdollisimman nopeasti. Perinteiset saumavalumenetelmät jättävät usein saumat harvoiksi. Myös saumoihin sijoitetut sähköputket ja raudoitteet vaikeuttavat sauman tiivistämistä. Perinteiset menetelmät myös sotkevat laatastoa, jolloin varsinkin tasoitelattiaa tehtäessä on laatasto erikseen puhdistettava ja saumat esikäsiteltävä. webervetonit VL Valulaastia C30/37-4 ei tarvitse erikseen tiivistää, vaan massan notkeus sekä 4 mm:n maksimiraekoko yhdessä pumppauksen aiheuttaman paineen kanssa riittävät tiivistämään saumat luotettavasti. Valulaastin valuminen sauman läpi on vähäistä. Saumat on kuitenkin tarkastettava myös laataston alapuolelta ja tarvittaessa puhdistettava harjalla. Valulaasti toimitetaan työmaalle suursäkeissä. Laasti sekoitetaan valmiiksi jatkuvatoimisella sekoittajalla, jonka jälkeen se pumpataan joko mäntä- tai ruuvipumpulla saumoihin. Jos laataston päälle tulee pintabetoni, jätetään saumat noin 10…20 mm vajaiksi pintabetonin tartunnan varmistami-seksi. Jos tehdään tasoitelattia, pumpataan saumat täyteen, ja saumat tasataan lastalla ympäröivien laattojen kanssa samaan tasoon. Erillistä osittelua ei enää tarvita. Leveät (> 100 mm) reunakaistat ym. suuremmat valut valetaan esim. kylpyhuone-lattioiden valujen yhteydessä perinteisellä rakennebetonilla ja kalustolla. Ontelolaataston saumaustyön ja elementtien pystysaumojen pumppaustyön tekee normaalisti sama urakoitsija.

Pilarirakenteiden juotosvalut

Pilarijuotokset ovat pieniä, mutta vaativia valuja, joissa usein vaaditaan korkeaa loppulujuutta ja nopeaa lujuudenkehitystä. Pilariholkkien ja -jatkosten juotoksissa käytetään normaalisti seuraavia webervetonit tuotteita:

  • webervetonit JB 1000/3 Juotoslaasti C65/80-4
  • webervetonit JB 600/3 Juotoslaasti C50/75-4
  • webervetonit JB 600/5 P Pakkasjuotosbetoni C50/60-5

Pilarijuotokset tehdään yleensä ns. painelaatikkovaluna, jolloin muotin yksi sivu tehdään muita sivuja korkeammaksi. Tältä korkeammalta sivulta Juotosbetoni kaadetaan muottiin, jolloin massan paine täyttää muotin. Muotti puretaan, kun massa on riittävästi kovettunut eli yleensä n. 12 tunnin kuluessa, ja juotosbetonin pinnat viimeistellään ympäröivien pintojen tasoon. Vastaavia pieniä juotosvaluja, kuten pilari-palkkiliitokset, parveke- ja porrasliitokset jne., on elementtiasennustyömaalla runsaasti.

Elementtien paikkaus ja viimeistely

Jokainen elementti tarkastetaan jo valmistuksen yhteydessä elementtitehtaalla, ja niihin tehdään tarvittavat korjaukset välittömästi muotista poistamisen jälkeen. SFS-Sertifioiti Oy:n alaisissa tehtaissa on elementtien viimeistelyyn käytettävä viranomaishyväksyttyjä tuotteita. Usein elementtien kuljetuksen ja asennuksen yhteydessä niihin syntyy paikkaamista vaativia vaurioita. Samoin elementtien nostoelimien poiston jälkeen elementtiin saattaa jäädä koloja, jotka on paikattava. Weberin tuotevalikoimasta löytyy useita viranomaishyväksyt-tyjä korjauslaasteja. Suurempien kolojen paikkaamiseen käytetään valumatonta korjauslaastia webervetonit REP 45. Pintojen viimeistely ja tasaus tehdään webervetonit REP 970 Betonitasoitteella.

Elementtiasennuslaastien lujuudenkehitys

webervetonit elementtiasennuslaastien lujuudenkehitys on voimakkaasti lämpötilariippuvainen. Helppoa keinoa laastin lujuuden arvioimiseksi ei ole. Apuna voidaan käyttää tuotteen omaa tuotekorttia, jossa on esitetty keskimääräinen lujuudenkehitys laboratoriossa eri lämpötiloissa tuotteen ohjevesimäärällä. Kriittisissä saumoissa eräs tapa arvioida laastin lujuus on säilyttää koekappale työmaalla sauman läheisyydessä ja tutkia koekappaleen puristuslujuus haluttuna hetkenä. Erityisesti talviolosuhteissa on varmistuttava saumabetonin riittävästä lujuudesta asennuksen aikana. Raportissa “Betonivalmisosara-kentamisen liitos- ja työmaatekniikat” RTT Betoniteollisuus 2001 on sivulta 61 alkaen annettu yksinkertaisia laskenta- ja arviointimalleja vaadittavasta sauman lujuusluokasta eri tilanteissa. Julkaisua voi kysyä Suomen Betonitieto Oy:stä. Betoninormien mukaisesti saumaustyöstä on pidettävä betonointipöytäkirjaa, ja se arkistoidaan 10 vuoden ajan. Saumaustöistä suositellaan aina tehtäväksi suunnitelma, missä määritetään työn vaatimukset, vastuuhenkilöt ja työmenetelmät. Suomen Betonitiedon julkaisussa “Betonielementtien saumavalut, 2002” on esitetty eräs malli betonityösuunnitelmasta. Julkaisussa on esitetty myös “Saumaustyön tarkistuslista”, jonka avulla on helppo käydä työmaalla läpi kaikki oleelliset saumaustyöhön liittyvät asiat. Julkaisua myy Suomen Betonitieto Oy.