Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ekotehokkaat prosessit

Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi Weber kehittää jatkuvasti prosessejaan vähemmän ympäristöä kuormittavaksi ja käyttää luonnonvaroja vastuullisesti. Tärkein ympäristönäkökohta on energian kulutuksen vähentäminen. Raaka-aineiden käyttöä tehostetaan kierrätysmateriaalien käytöllä ja kaatopaikkajätteen vähentämisellä. Erityistä huomiota kiinnitetään maa-ainesten oton ympäristövaikutusten vähentämiseen.Esimerkkejä

Ympäristösertifikaatti

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tämän sertifikaatin, joka varmentaa, että organisaation Saint-Gobain Weber Oy Ab:n ympäristöjärjestelmä täyttää standardin ISO 14001:2004 vaatimukset.

Ympäristösertifikaatti

Uhanalaisten lajien suojelu

Maa-ainesten otossa huolehditaan muun muassa myös siitä, että rauhoitetuille törmäpääskyille on pesimäaikaan tarjollla tuoretta pystysuoraa ottorintausta pesätunneleiden kaivertamista varten.

Kiikalassa perinteisen maisemoinnin ohella rakennetaan paahderinnettä, jossa puiden sijaan alue maisemoidaan ottotoiminnan päätyttyä istuttamalla rinteisiin rauhoitettua ja uhanalaista hietaneilikkaa ja kangasraunikkia.

Lämmön talteenotto

Kuusankosken kevytsoratehtaalle on rakennettu yhteistyössä kaupungin kanssa savukaasujen lämmöntalteenotto, joka on kytketty paikalliseen kaukolämpöjärjestelmään ja tuottaa vuosittain n. 18 000 MWh energiaa.

Kierrätys

Tuotannossa kaatopaikalle vietävä jäte minimoidaan ja syntyvä jäte pyritään käyttämään uudelleen. Pitkän aikavälin tavoite on, että tuotantojätettä ei synny ollenkaan.